یک هفته ی پر اضطراب

١

هفته پیش در تب و تاب جواب آزمایش بابا س. گذشت... توده ای در ریه راست هست. چند شبی بیمارستان بودند که تشخیص داده بشه و بیوپسی یی با خطر خونریزی و ... حالا جواب آمده که نمونه گیری خوب انجام نشده و باید دوباره همون پروسه طی بشه!!!

٢

" آخه من چه جور دختری ام؟! من یه جور دختری ام که هرکی گریه می کنه، منم گریه ام میگیره! لطفا البرز رو دعوا نکنین! "

این حرفایی بود که تارا با بغض زیرلب می گفت، وقتی البرز رو دعوا کرده بودیم در دفاع از تارا!

٣

بازی یی که خواهر و برادر در حمام می کنند، منو می بره به بچه گی های خودم و بازی هام با خواهرم... کف موها رو روی دست جمع می کنیم مث بستنی قیفی مثلا؛ بعد با اون کف، تنمون رو خال خال می کنیم! اولین جایی که تارا خال می ذاره روی میمی هاشه!

/ 0 نظر / 6 بازدید