Lilypie Kids Birthday tickers

Lilypie Kids Birthday tickers


نوستالژی

خاله م. و عمو م. برای اینکه شب هم پیش ما بمانند، آمدند. از صبح که تارا بیدار شد پرسید: "امروز پنجشنبه ست؟ " و ذوق و شوق داشت تا شب. بخصوص وقتی داشتیم رختخواب ها رو پهن می کردیم رو زمین، تارا و البرز از ذوق جیغ میزدن و می خندیدن و می رقصیدن و تا بعد از نیمه شب خوابشون نمی برد. یادم آمد که ما هم که بچه بودیم از ماندن مهمان و جا روی زمین انداختن و قل زدن روی رختخواب ها همین قدر ذوق می کردیم. تصمیم گرفتیم چنین برنامه هایی رو تکرار کنیم. گاهی حواسمون نیست و اینجور ذوق های دم دست رو بی که بدونیم از بچه ها می گیریم. مرسی خاله م. عزیز.


مریم