Lilypie Kids Birthday tickers

Lilypie Kids Birthday tickers


تمرین تلخ قاطعیت

دیشب تمرین قاطعیت کردم که تجربه ی بسیار تلخی بود! درباره ی "آبو" (شیشه شیر) ندادن به تارا... چند ماه پیش، به طور کاملا اتفاقی درست وقتی که من درگیر این سوال ها و نگرانی های مادرانه بودم که کی شیشه ی تارا را بگیریم و به این نتیجه رسیده بودم که همزمان با البرز، گیرم بچه ای چند ماهی بیش از حد شیر را با شیشه بخورد و...، شیشه شیر تارا گم شد! همه ی خانه را زیر و رو کردیم، پیدا نشد که نشد. ( یک ماه بعد در داخل روکش مبل پیدا شد. خودت گذاشته بودی تارا جانم! اما تا به حال نگفته ام به ات!) و به این ترتیب بود که تارا از "آبو" یکی از مهمترین دلبستگی هایش گرفته شد. و درگیری های ذهنی من که این تصمیم خوب است یا نه ادامه داشت. اما بیدار شدن های مکرر شبانه ی تارا یکباره تمام شده بود و این دستاورد مهمی بود برای مصمم بودن من. اما گاهی این تردید سرک می کشید بخصوص وقتی که " آبو " مساله حسادت می شد. گاهی این نگرانی را داشتم که تارا واقعا این ماجرا را نشانه ای برای دوست داشته نشدن بداند...

و دیشب هم تارا باز "آبو" می خواست. من هم نمی خواستم به هیچ وجه قبل از خوابش آبو بخورد. چون هرچه راجع به دندان و کرم خوردگی رشته بودم پنبه میشد و از طرفی نمی خواستم دوباره تجربه ی با آبو خوابیدن تکرار شود. یک ساعت تارا گریه کرد. به شدت گریه اش مدام اضافه میشد. یاداوری اینکه " تو بزرگ شدی و حالا به جای آبو، کتاب نقاشی و ماژیک و قیچی و اجازه ی دست زدن به چاقو و ... داری " معمولا جواب میداد اما اینبار نداد!

به تردیدهای من نهیب های بابک هم اضافه میشد: " تقصیر خودته!... قبلا دادی، حالا هم میخواد!" و دیگر فرصتی نبود که من بگویم که آن دفعه البرز خواب بود و نمی خواستم بپرد و آن دفعه ی دیگر تارا بایستی دارویش را می خورد و آن دفعه ی دیگرتر ...

خلاصه که کارزاری شد خانه ی آرام ما! تارا بدون آبو خوابید اما من دردی در قفسه ی سینه داشتم و تیری در گودی کمر و دست و پای یخ کرده و بیخوابی! بابک هم حال بهتری نداشت. از همه بدتر اینکه تردیدهای من هم ادامه دارد. چه کار کنم؟! دفعه ی بعد چه کار کنم؟

بیخود نیست که خانم دادبه*، که تازگی در کلاس هایشان شرکت میکنم، قاطعیت را اولین کلید پرورش کودکان می دانند و مشکل را در خود ما که درونمان آن را کم داریم. 

از استادان تربیت کودکان، و در واقع بزرگسالان.

 


مریم